form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake esna awoke awoken
bear bear bore born
bear bear bore borne
abide bete beharko abode abode
arise sortzen arose arisen
be izan was been
draw marrazteko drew drawn
do ez did done
fight borroka fought fought
eat jan ate eaten
drive drive drove driven
drink edaria drank drunk
dig indusketa dug dug
beat beat beat beaten
become bihurtu became become
bid eskaintza bid bid
begin hasiko began begun
bind bind bound bound
find aurkitu found found
fly hegan flew flown
forget ahaztu forgot forgotten
forgive barkatzen forgave forgiven
bite kosk bit bit, bitten
blow kolpe blew blown
come Etorri came come
choose aukeratu chose chosen
break break broke broken
behold hará beheld beheld
sit eseri sat sat
sink konketa sank sunk
sing abestu sang sung
shine distira shone shone
shake astindu shook shook
see ikusi saw seen
get zaitez got got,gotten
go joan went gone
give eman gave given
grow hazten grew grown
run Korrika egin ran run
ring eraztuna rang rung
hide ezkutatu hid hid,hidden
hang delta hung hung
hold eduki held held
know ezagutzen knew known
lie gezur lay lain
mistake akats mistook mistaken
ride paseo rode ridden
slay slay slew slain
speak hitz egin spoke spoken
spin spin spun spun
stand zutik egon stood stood
write idatzi wrote written
win irabazi won won
wear higadura wore worn
wake esnatu woke woke
steal lapurtu stole stolen
stick makila stuck stuck
swear zin swore swore
swim igeri swam swum
take hartu took taken
tear alderik tore torn
sting Sting stung stung
throw bota threw thrown
chide chide chid chid
cleave cleave clove,cleft cloven,cleft
cling cling clung clung
spring udaberri sprang sprung
smite Ioren smote smitten
slide diapositiba slid slid
tread errodadura trod trodden
swing swing swang swung
strive saiatzen strove striven
string katea strung strung
shrink txikitu shrank shrunk
lead ekar led led
grind ehotzeko ground ground
freeze izoztu froze frozen
forsake bazterrerat forsook forsaken
fling fling flung flung
wring wring wrung wrung
wind haize wound wound
weave ehuntzen wove woven
bet apustu bet bet
cast cast cast cast
cost kostua cost cost
cut ebaki cut cut
hit jo hit hit
hurt mindu hurt hurt
let utzi let let
put jarri put put
rid kentzeko rid rid
set multzo set set
shed ederki shed shed
split zatitu split split
shut itxi shut shut
thrust bultzada thrust thrust
spread zabaldu spread spread
burst lehertu burst burst
abuse tratu txarrak abused abused
abolish indargabetzeko abolished abolished
avail avail availed availed
attract erakarri attract attract
appoint izendatuko appointed appointed
apply aplikatu applied applied
approve onestea approved approved
accept onartu accepted accepted
accompany batera accompanied accompanied
acquire eskuratzen acquire acquired
annoy annoy annoyed annoyed
alter aldatu altered altered
aim helburua aimed aimed
add gehitu added added
adapt moldatu adapted adapted
attack eraso attacked attacked
assure ziurtatzen assured assured
ask galdetu asked asked
ascend ascender ascended ascended
agree ados agreed agreed
advise aholkatzeko advised advised
adopt adoptatu adopted adopted
bend bihurgune bent bent
believe uste believed believed
behave portatzen behaved behaved
beg beg begged begged
bleed mozketa bled bled
bring ekarri brought brought
charge kobratzen charged charged
cheat tranparik cheated cheated
compare konparatu compared compared
build eraikitzeko built built
burn erre burnt burnt
buy erosi bought bought
call deiaren called called
cry negar egin cried cried
deliver entregatu delivered delivered
debar debar debarred debarred
deal tratua dealt dealt
dare ausartzen dared dared
catch harrapaketa caught caught
cook sukaldari cooked cooked
creep creep crept crept
change aldaketaren changed changed
complain kexatu complained complained
compose konposatzen composed composed
convict convict convicted convicted
cure sendaketa cured cured
decide erabakitzeko decided decided
dedicate eskainiko dedicated dedicated
hear entzun heard heard
hate gorroto hated hated
have dute had had
hang delta hanged hanged
demand eskaria demanded demanded
deny ukatzeko denied denied
depend mendekoak depended depended
destroy suntsitu destroyed destroyed
gather bildu gathered gathered
gaze begira gazed gazed
flee fled fled
feel sentitzen felt felt
feed feed fed fed
determine zehaztu determined determined
deviate desbideratu deviated deviated
die hiltzen died died
dream ametsa dreamt dreamt
divide arraila divided divided
inform informatzeko informed informed
inspire inspirazioa inspired inspired
introduce aurkeztu introduced introduced
embellish edertzeko embellished embellished
enter sartzen entered entered
expressed expressed expressed
maintain mantendu maintained maintained
marry ezkontzeko married married
make egiteko made made
insist azpimarratzen insisted insisted
invade inbaditu invaded invaded
invite gonbidatzen invited invited
involve suposa involved involved
lose galtzen lost lost
look begiratu looked looked
like bezalako liked liked
light argia lighted lighted
lie gezur lied lied
joke Txiste joked joked
keep gorde kept kept
kill hiltzeko killed killed
kneel belauniko knelt knelt
laugh barre laughed laughed
lend uzten lent lent
leave utzi left left
learn ikasten learnt learnt
lead ekar led led
lay etzan laid laid
owe zor owed owed
order ordena ordered ordered
omit ezikusia omitted omitted
occur gerta occurred occurred
observe behatzen observed observed
open open opened opened
occupy okupatzen occupied occupied
pray otoitz prayed prayed
punish zigortzeko punished punished
play jolastu played played
pay ordaindu paid paid
preside buru presided presided
prevent saihesteko prevented prevented
negotiate negoziatzeko negotiated negotiated
mow mow mowed mowed
move mugimendu moved moved
mix nahastu mixed mixed
mend Mend mended mended
meet Ekin met met
mean esan nahi meant meant
manage kudeatzeko managed managed
prepare prestatu prepared prepared
preserve zaintzeko preserve preserved
pretend itxurak pretended pretended
proceed jarraitu proceeded proceeded
prohibit debekatzen prohibited prohited
reject ukatzeko rejected rejected
rehabilitate birgaitu rehabilitated rehabilitated
refuse uko refused refused
refund itzultzea refunded refunded
recover berreskuratu recovered recovered
propose proposatzen proposed proposed
prosecute epaitu prosecuted prosecuted
prove frogatu proved proved
persist diraute persisted persisted
realize konturatzen realized realized
raise goratzeko raised raised
receive jaso received received
reach iristeko reached reached
read irakurri read read
quarrel quarrel quarrelled quarrelled
say esan said said
sew josi sewed sewed
seek bilatu sought sought
remind gogorarazteko reminded reminded
remit tara remitted remitted
return Ordainetan returned returned
respond erantzuten responded responded
rob rob robbed robbed
repair konponketa repaired repaired
reply erantzun replied replied
rescue erreskate rescued rescued
swell olatuak swelled swelled
sell saldu sold sold
sweep ekorketa swept swept
send bidali sent sent
shoot tiro shot shot
spoil hondatu spoiled spoiled
sleep loaren slept slept
show ikuskizuna showed showed
sow Sow sowed sowed
stay egon stayed stayed
spend gastatzen spent spent
work lan worked worked
wish nahi wished wished
wait itxaron waited waited
warn ohartarazteko warned warned
smile irribarre smiled smiled
smell usain smelt smelt
teach irakasteko taught taught
want nahi wanted wanted
walk oinez walked walked
visit bisita visited visited
vanish desagertu vanished vanished
tell esango told told
think uste thought thought
travel bidaia travelled travelled
tremble dardarka trembled trembled
utter utter uttered uttered
unite elkartu united united
twinkle Twinkle twinkled twinkled
treat tratatzeko treated treated
bend bihurgune bent bent
breed badihardute bred bred
clothe clothe clothed clothed
gird guerricaturic girded,girt girded,girt
hew hew hewed hewed
lean lean leant leant
load karga loaded loaded
melt urtutako melted melted
rend bagune rent rent
spell ortografia spelled,spelt spelled,spelt
knock kolpatu knocked knocked
repeat errepikatu repeated repeated
pick jaso picked picked
join batu joined joined
clean garbi cleaned cleaned
match partidaren matched matched
offer eskaintza offered offered
plunge zaitez plunged plunged
watch ikusi watched watched
slip lapsus slipped slipped
chatter chatter chattered chattered
shock shock shocked shocked
shook shooked shooked
affect eraginik affected affected
last azken lasted lasted
plan plan planned planned
expose busti exposed exposed
tip punta tipped tipped
need behar needed needed
suit palo suited suited
fold tolestu folded folded
decorate apaintzeko decorated decorated
disappear desagertu disappeared disappeared
plough golde ploughed ploughed
ban debeku banned banned
protect babestu protected protected
reproduce erreproduzitu reproduced reproduced
contain eduki contained contained
stretch tarte stretched stretched
notice oharra noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links